banner

 

 

Address by President Nelson Mandela at a ceremony to award a scroll following KWV's 78th Annual General Meeting

24 April 1996

Mr Chairman;
Members of KWV;
Ladies and gentlemen,

The wine farming industry has achieved one of the great business successes of the first years of our transition.

Therefore, in celebrating the critical role that the end of sanctions played in your success, it is not an individual achievement that you honour. The award belongs to all those - South African and people everywhere - whose commitment to democracy brought the changes that made the world welcome South Africa as a trading partner and an equal member of the community of nations. On their behalf I humbly accept the award.

Ladies and gentlemen;

Wine farmers are not merely people who plant and cultivate grapes and who pick them to be made into wine. They are all that and more.

You are providers of a breeding ground for a world-class product based on an ancient craft; but also a product which, if used irresponsibly, can harm people, their families and their life expectations. Your efforts to raise public awareness in this regard are commendable and I would encourage you to continue with them and expand them. I would also urge you to use your considerable influence to help eliminate once and for all the last remnants of the tot-system. None of us should rest until this devastating practice is forever consigned to the past.

In u bedryf word gebruik gemaak van die mees moderne en gevorderde tegnologie; terselfdertyd is dit 'n bedryf wat nog besig is om weg te beweeg van 'n produksie sisteem wat sommige van die ergste aspekte van ons afgelope geskiedenis weerspieel.

Hierdie soort teenstellings bevat die geleenthede en die uit- dagings waarvoor u bedryf, en die hele landbousektor in Suid-Afrika, staan. Transformasie is besig om plaas te vind in elke sektor en instelling van ons samelewing. Dit is onvermydelik dat die wynboubedryf ook die impak daarvan sal voel dwarsdeur al die sektore daarvan - vanaf produksie tot verspreiding en verbruik.

Ons nuwe situasie bevat groot potensiaal vir groei; dit behoort weer 'n groot hupstoot te gee aan die transformasie van u bedryf tot een wat verteenwoordigend is van ons samelewing. Dit sal, onder andere, beteken dat groter geleenthede geskep moet word vir diegene wat deur apartheid benadeel is - geleenthede in die produksie, prosessering en verspreiding.

Sukses in u bedryf vereis 'n hoe mate van kapitaal-uitleg sowel as geakkumuleerde kundigheid en vernuf. Die gebrek hieroor kan natuurlik weer 'n groot struikelblok wees vir nuwelinge wat tot die bedryf wil toetree. Organisasies soos die KWV het 'n baie groot rol om te speel in die herstrukturering van ekonomiese mag. U beskik oor die kundigheid en ervaring, en dit is u verantwoordelikheid om dit te deel tot voordeel van almal.

Die wynboubedryf vereis 'n hoe vlak van tegnologie; die kombinasie van tegnologie met grond en kapitaal kan van die bedryf 'n voorste ekonomiese krag maak. Gekoppel met u sterk arbeidsbasis, sou die bedryf 'n ontwikkelingsmodel wees vir ander bedrywe.

Dames en here;

Ons is bewus van die verbeeldingryke pogings wat in die bedryf aangewend word om diegene wat voorheen uitgesluit is, nou te help om grond te bekom of aandele te koop in bestaande ondernemings. In hierdie stappe le groot belofte vir vooruitgang. Dieselfde geld vir u verbintenis tot die bevordering van menslike hulpbron ontwikkeling en van arbeidsverhoudinge wat pas by die gees van ons nuwe demo- krasie. Die regering onderneem om al sulke pogings te ondersteun.

U het die rigting wat ingeslaan moet word, geidentifiseer en daar is reeds 'n goeie begin gemaak. Die uitdaging is om toe te sien dat die pas van verandering aansluit by die omvang en die dringendheid van die behoefte. Die veranderinge behoort alle vlakke van die bedryf te raak. Dit moet tot groter toegang tot besluitneming en invloed lei, asook tot die verkryging van meer vaardighede en 'n billiker deel van opbrengste.

Spesiale aandag behoort daaraan geskenk te word dat vrouens net so veel as mans uit hierdie veranderinge baat - of dit nou gaan oor bevorderingsgeleenthede of sulke basiese regte soos werksekerheid en behuising.

Ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om die volgende beroep te doen. Met die naderende plaaslike verkiesings in die landelike gebiede, moet ons almal alles in die stryd werp om te verseker dat ons demokratiese ideale verwesentlik word - ook vir diegene wat op ons plase werk. Vrye toegang vir alle politieke partye sal verseker dat hierdie kiesers die vryheid het om te stem vir wie hulle wil.

Ladies and gentlemen;

The tripling of your exports over the past three years represents a remarkable achievement in seizing the opportunities which came with the lifting of sanctions. No doubt you have benefited also from the supportive response in international markets to political change in our country. The challenge now is to maintain this success through quality and service in a highly competitive market.

Equally challenging will be the goal of maintaining and even surpassing your performance, as South Africa continues opening its economy to the world and restructures its industries.

As part of this process, the inherited dispensation of regulation, controls, licensing and competition, under which KWV has thrived, is under review. The question to be answered is: what changes are needed in our new circumstances to create a climate, without protection or special privileges, for sustained growth. For the ultimate aim can never be to run down a national asset. Rather we must join hands to build on the continued success of existing enterprises and the emergence of new ones.

Meneer die Voorsitter;

Ek wil u graag weer eens bedank vir die eer wat u aan my bewys het. Ek wil die KWV aanmoedig om u doel na te streef om een van die vyf belangrikste wynbedrywe in die wereld te word.

Ek het klem gele op die uitdagings wat voor u le omdat ek vertroue het dat u wel daardie doelwitte kan behaal. Daardeur sal u die KWV se prestasies in 'n ware suksesverhaal omskep. Almal in die bedryf sal betekenisvol in die vrugte van daardie sukses kan deel. Dit sal 'n prestasie wees waarop die hele land trots kan wees.

Ek dank u

Source: Nelson Mandela Foundation

Facebook